مهارت های تربیت کودک

Submitted by 0000001403 on 1401/03/28
مهارت های تربیت کودک

تعریف رشد
رشد یعنی تغییراتی که به طور مستمر در طول زندگی ارگانیسم (از لحظه انعقاد نطفه تا لحظه‏ی مرگ) بوجود می آید.
تعریف روانشناسی رشد
روانشناسی رشد علمی است که جریان تحولات و تغییرات جسمی، ذهنی، عاطفی و عملکرد اجتماعی فرد را در طول زندگی مطالعه میکند و هدف آن مطالعه، چگونگی تغییر اشخاص و ثبات برخی ویژگیهای آنهاست.
جنبه هاي اساسی رشد و تحول کودکان:

  • جسمی – حرکتی
  •  شناختی
  •  عاطفی
  • خلاقیت
  •  اجتماعی
  • کلامی

 

                                                                   

 

نگارنده: دکتر مبین صالحی

 

ایتا روبیکا