روش بیان احکام

Submitted by 0000001403 on 1401/01/16
روش بیان احکام

منشاء اشتباه در پاسخگویی در مسائل شرعی
1_قیاس اولویت
حکم نماز در حالی که لباس به آب دهان یا خون گربه آلوده شده است، چیست؟ خون سگ چطور؟
2_عدم توجه به استثنائات
3_عدم توجه به تفاوت شروط
4_حذف بعضی از الفاظ فتاوا
5_خلط بین حرمت و بطلان

چند نمونه از حرامهای غیر مبطل:

  • وضو بانوان در انظار نامحرم.
  • سه مرتبه شستن در وضو.
  • وضوی اغترافی از ظرف غصبی و طال و نقره در صورت عدم انحصار ظرف.
  • وضو در مکان غصبی.
  • نماز خواندن جلوتر از قبر معصوم علیه السالم در صورت بی احترامی.
  • نماز خواندن در جایی که ماندن یا ایستادن در آن حرام است.

6_خلط بین حرمت و نجاست
به عنوان مثال: آب انگور اگر جوش بیاید حرام میشود نه نجس مگر آنکه معلوم شود مست کننده شده است.

                                                                         Image removed.

  نگارنده: حجت الاسلام والمسلمین رضا هوشیاری

ایتا روبیکا