کلیات روانشناسی

Submitted by 0000001403 on 1401/02/19
کلیات روانشناسی

آغاز روانشناسی
مقارن با تاسیس نخستین آزمایشگاه روانشناسی توسط ویلهم وونت در دانشگاه لایپزیک آلمان در سال 1879 بوده است

خاستگاه تاسیس آزمایشگاه این باور بود که ذهن و رفتار را نیز مانند مواد شیمایی یا اندامهای بدن می توان با روش های علمی تحلیل کرد.

با استفاده از روش درون نگری( مشاده و ثبت ماهیت ادراکها، اندیشه ها، و احساس ها شخص توسط خودش)

هدف روانشناسی:
درک و فهم رفتار، عواطف و شناخت های انسان، توصیف علمی آنها و سپس تبیین زمینه ها و علل این سه امر و در آخر نیز اصلاح، هدایت و رشد ابعاد سه گانه آدمی است.

 

                                                               

نگارنده: حجت الاسلام و المسلمین مجید همتی

ایتا روبیکا