حجت الاسلام والمسلمین دکتر ذوعلم

نام و نام خانوادگی: علی ذوعلم

پست الکترونیکی: mrahimi1388@yahoo.com

بیوگرافی: وی متولد 1357 می باشد.

سوابق تحصیلی:
حوزوی: خارج فقه و اصول

سوابق پژوهشی:
تالیفات:
ک‍ارن‍ام‍ه‌ ۲۰ س‍ال‍ه‌ ب‍ه‌ض‍م‍ی‍م‍ه‌ م‍ق‍ال‍ه‌ ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌: اس‍ت‍ب‍داد ی‍ا دم‍وک‍راس‍ی‌؟، تهران: کانون اندیشه جوان، ۱۳۸۷
ان‍ق‍لاب‌ و ارزش‌ه‍ا:پ‍ژوه‍ش‍ی‌ درب‍اره‌ س‍ی‍ر ت‍ح‍ول‌ ارزش‌ه‍ا در پ‍رت‍و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در ای‍ران‌، ت‍ه‍ران‌: سازمان انتشارات پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، ۱۳۷۹‬‬
ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ق‍رآن‍ی‌ ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌، ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دان‍ش‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ م‍ع‍اص‍ر، ۱۳۷۹
نور الآفاق، شرح دعای مکارم ‌الاخلاق (تصحیح و تحشیه)، تهران، رایحه عترت،
و...
مقالات:
‍داص‍لاح‍ات‌ و ت‍ح‍ج‍ر در دی‍دگ‍اه‌ اس‍ت‍اد م‍طه‍ری‌، ک‍ت‍اب‌ ن‍ق‍د، ش‌ ۱، سال ۱۳۷۹
ت‍س‍اه‍ل‌ و ت‍س‍ام‍ح‌ از زاوی‍ه‌ای‌ دی‍گ‍ر، ک‍ت‍اب‌ ن‍ق‍د، ش‌ ۱۴، ۱۵، سال ۱۳۷۹
سیاست ار منظر امام علی(ع)، دانشنامه امام علی(ع)، ۱۳۸۰
و...

سوابق تدریس:
آموزش و پرورش
حوزه علمیه مروی
دانشگاه علامه طباطبایی، آزاد اسلامی
و...

دروس استاد