بررسی و نقد عقائد وهابیت

وضعیت نمایش مطالب: 
عمومی - همه کاربران سایت مشاهده نمایند.

جلسه 1:

ابن تیمیه و اندیشه های نوین در باب دین،

(بررسی تجسیم،تشبیه،انکار فضائل اهلبیت،تفریق بین مسلمین و...)،

تبیین دقیق مفهوم توحید و شرک،

(بررسی مراتب توحید و بازشناختی عبادت،تکریم و تعظیم)،

عبادت در مکتب وهابیت، بررسی مفهومی عبادت در بین بزرگان شیعه و وهابیت)

جلسه 2:

بررسی بدعت،

(حرمت بدعت،ادله حرمت، نظر بزرگان دین در این مورد،ریشه های بدعت،تدبیر پیامبر برای جلوگیری از بدعت)،

زیارت قبور پاکان، (زیارت قبور، دلائل قرانی بر مشروعیت زیارت قبور)، پاسداری از مراقد انبیا و اولیای الهی، بزرگداشت قبور پاکان و اولیای الهی، توسل به ارواح مقدس و انبیا و اولیای الهی، شبهات وهابیون در مورد توسل به پیامبر، توسل به مقام و شخصیت پیامبر

جلسه 3: شفاعت و طلب شفاعت، مقامات و کرامات انبیای الهی، تبرک، بزرگداشت موالید اولیای الهی، قسم دادن خدا به حق انبیا، گریه بر فراق عزیزان