عدل (9 جلسه)

وضعیت نمایش مطالب: 
عمومی - همه کاربران سایت مشاهده نمایند.
کتاب عدل الیهی عدل الهی شهید مطهری انتشارات صدرا عدل الهی کتاب عدل دوره عدل

مفهوم عدل خداوند چیست ؟

چه دلایلی بر  عدل الهی قابل اقامه است ؟

قضا و قدر و ارتباط آن با عدل خدا چیست؟

شرور چه نسبتی با عدل الهی دارند ؟

میان نظرات جبر و تفویض و عدل الهی چه ارتباطی وجود دارد؟