فن رثاء و مقتل شناسی

وضعیت نمایش مطالب: 
عمومی - همه کاربران سایت مشاهده نمایند.

جلسه 1: مفهوم شناسی مقتل و رثاء
جلسه 2: ارکان محتوایی رثاء
جلسه 3: معرفی مقاتل معتبر
جلسه 4:
جلسه 5:
جلسه 6:
جلسه 7:
جلسه 8:
جلسه 9:
جلسه 10: