سواد رسانه

وضعیت نمایش مطالب: 
عمومی - همه کاربران سایت مشاهده نمایند.
  • کلیات و مفاهیم رسانه
  •     تاریخچه سواد رسانه
  •     فرصت ها و تهدید های رسانه
  •     اهمیت رژیم رسانه
  •     ارکان رسانه
  •     تکنیک های اقناع در رسانه
  •     راه کارهای اجتماعی مقابله با آسیب های رسانه ها
  •     ویژگی های فضای مجازی
  •     بازی های رایانه ای