مهارت های زناشویی

وضعیت نمایش مطالب: 
Use group defaults

مفاهیم و مبانی درس مهارت های زناشویی

مهارت روابط خویشاوندی پس از ازدواج

مهارت اقتصادی در خانواده

مهارت اداره خانه

مهارت ارتباط موثر

مهارت حل تعارض

مهارت روابط جنسی

مهارت سازگاری اولیه

مهارت شناختی در خانواده

مهارت صمیمیت