پاسخگویی به شبهات عزاداری

وضعیت نمایش مطالب: 
Use group defaults
فیلم درس: 
پیوستاندازه
Audio icon جلسه اول 1.38 مگابایت
Audio icon جلسه دوم 1.32 مگابایت
Audio icon جلسه سوم 1.78 مگابایت
Audio icon جلسه چهارم 1.76 مگابایت
Audio icon جلسه پنجم 1.56 مگابایت
Audio icon جلسه ششم 1020.92 کیلوبایت
Audio icon جلسه هفتم 647.76 کیلوبایت
Audio icon جلسه هشتم 775.52 کیلوبایت
Audio icon جلسه نهم 813.37 کیلوبایت
Audio icon جلسه دهم 570.11 کیلوبایت
Audio icon جلسه یازدهم 1005.82 کیلوبایت
Audio icon جلسه دوازدهم 617.46 کیلوبایت
Audio icon جلسه سیزدهم 821.74 کیلوبایت
Audio icon جلسه چهاردهم 983.78 کیلوبایت
Audio icon جلسه پانزدهم 861.95 کیلوبایت