لیست پذیرفته شدگان در مصاحبه تربت مربی پیشگیری از اعتیاد

لیست پذیرفته شدگان در مصاحبه تربت مربی پیشگیری از اعتیاد

کد ملی  پذیرفته شدگان دوره  تربیت مربی پیشگیری از اعتیاد  در تصویر زیر درج شده است .

به دلیل عدم حد نصاب این دوره برای خواهران برگزاری نمی شود .

زمان دقیق کلاس متعاقبا اعلام خواهد شد.