روش‌های انتقال مفاهیم دینی

روش‌های انتقال مفاهیم دینی
آموزش مفاهیم دینى به کودکان، بسیار مقدّس و به روش‌های آموزشى متناسب نیاز دارد. هیچ فعالیت آموزشی نیست مگر آنکه در انجام آن به علم، معرفت و آگاهى نیاز است. کسى که در انتقال مفاهیم دینی از راه و روش آن برود، نلغزد. اگر این آموزش بدون توجه به روش‌های صحیح باشد، به بیراهه رفتن و قدم گذاشتن در وادی سقوط است. بدون بينشْ، انجام هرگونه آموزش، بدون روش‌های مناسب انتقال مفاهیم دینی، مربی مانند رونده‌ای است که در بیراهه ‏اى می‌رود، هرچه سرعتش بیش‏تر باشد، از مقصدش دورتر شود. از طرف دیگر، این آموزش بدون در نظر گرفتن توانایى ذهنى کودکان هم مطلوب، صحیح و مؤثر نیست؛ بنابراین، ضرورت دارد بدین نکته هم توجه داشت که درک کودکان از مفاهیم دینى با بزرگ‌سالان یکسان نیست؛ آنان در حد ظرفیت ذهنى خود مطالب دینى را مى‏ فهمند. پیامبر (ص) فرمود: ما موظفیم با هرکس مطابق درک و فهم او صحبت کنیم.

آموزش مفاهیم دینى به کودکان، بسیار مقدّس و به روش‌های آموزشى متناسب نیاز دارد. امام علی (ع) به کمیل فرمود: هیچ فعالیتی نیست مگر آنکه در انجام آن به علم، معرفت و آگاهى نیاز داری.[1] امام رضا (ع) فرمود: کسى که در پی کاری از راه و روش آن بِرَوَد، نلَغزَد.[2] اگر این آموزش بدون توجه به روش‌های صحیح باشد، به بیراهه رفتن و قدم گذاشتن در وادی سقوط است. امام صادق (ع) فرمود: کسى که بدون بينشْ کارى کند، مانند رونده در بیراهه ‏اى است که هرچه سرعتش بیش‏تر باشد، از مقصدش دورتر شود. [3]از طرف دىگر، این آموزش بدون در نظر گرفتن توانایى ذهنى کودکان هم مطلوب، صحیح و مؤثر نیست. بنابراین، ضرورت دارد بدین نکته هم توجه داشت که درک کودکان از مفاهیم دینى با بزرگسالان یکسان نیست؛ آنان در حد ظرفیت ذهنى خود مطالب دینى را مى‏ فهمند. پیامبر (ص) فرمود: ما موظفیم با هرکس مطابق درک و فهم او صحبت کنیم.[4] در این بخش، با توجّه به ویژگى‏ هاى شناختى، عاطفى و انگیزشى کودکان دبستانى، به بررسى این روش‌ها پرداخته شده است:

کلیک کنید: روش‌های انتقال مفاهیم دینی

ادامه در پیوست، کلیک کنید: روش‌های انتقال مفاهیم دینی

1. روش استفاده از مثال: از روش‌های مهم و مؤثر در آموزش مفاهیم دینى به کودکان دبستانى، استفاده از مثال است. استفاده از مثال‏ هاى متنوع، فهم مسائل انتزاعى را براى دانش ‏آموزانى که از نظر رشد شناختى و تحول روانى ضعیف و یا در سطح پایینى مى‏ باشند، آسان مى‏ کند. پیامبر (ص)  و ائمه (ع) نیز در بسیارى از موارد براى القا و تفهیم آموزه ‏هاى عالى دینى و تبیین مطالب عقلى، از مثال آورى بهره برده‏ اند.[5]