پیشگیری از کرونا

پیشگیری از کرونا
مربیان گرامی، امسال برای سال تحصیلی، سخت‌ترین روزها ی آموزشی است. با وجود شرایط کرونایی را که در پیش رو داریم، هرچند کرونا، مسیر را ناهموار تر کرده، امّا باید برای آموزش چه حضوری و چه غیرحضوری آماده بود. زیرا بچه‌های مردم امانتی نزد ما هستند. در زمان کرونا توجه به بهداشت آنان بسیار مهم است. با وجود این که اغلب دانش آموزان ویروس کرونا را با علائم خفیف گرفته و خطری آن ها را تهدید نمی کند، اما به دلیل این که ناقل بیماری هستند در صورت بی توجهی به مسائل بهداشتی می توانند زنجیره انتقال را به صورت گسترده افزایش دهند، البته امکان انتقال ویروس کرونا از کودکان، بسیار کمتر است. برای آموزش نکات بهداشتی پیشگیری از ابتلا به کرونا به کوکان، باید وقت و دقت زیادی صرف کرد. اگر بیش از اندازه آنان را به شست و شوی دست ها و نزدیک نشدن به دیگران حساس کنیم، با تقویت رفتارهای وسواسی ممکن است آنان را دچار مشکل کرده و ذهنشان را آشفته سازد. بنابراین دقت در چگونگی آموزش آنان، نکته بسیار مهمی است.

مربیان گرامی؛ امسال کرونا، مسیر آموزش را ناهموار تر کرده است. در زمان کرونا توجه به بهداشت بسیار مهم است. با وجود این که اغلب دانش آموزان ویروس کرونا را با علائم خفیف گرفته و خطری آن ها را تهدید نمی کند، اما به دلیل این که ناقل بیماری هستند در صورت بی توجهی به مسائل بهداشتی می توانند زنجیره انتقال را به صورت گسترده افزایش دهند، البته امکان انتقال ویروس کرونا از کودکان، بسیار کمتر است. برای آموزش نکات بهداشتی پیشگیری از ابتلا به کرونا به کوکان، باید وقت و دقت زیادی صرف کرد. اگر بیش از اندازه آنان را به شست و شوی دست ها و نزدیک نشدن به دیگران حساس کنیم، با تقویت رفتارهای وسواسی ممکن است آنان را دچار مشکل کرده و ذهنشان را آشفته سازد. بنابراین دقت در چگونگی آموزش آنان، نکته بسیار مهمی است.