تصاویر/ دوره پاسخگوی به شبهات

دوره پاسخگویی به شبهات اعتقادی برگزار شد .
پاسخگویی به شبهات
پاسخگویی به شبهات
پاسخگویی به شبهات
پاسخگویی به شبهات

دوره آموزشی پاسخگویی به شبهات اعتقادی با هدف ارتقاء سطح کیفی گروه های تبلیغی چهارشنبه 30 آبان ماه برگزار شد .