خانواده در نگرش اسلام و روان شناسی

نیاز گسترده دانشگاه ها به منابع و متون درسی با نگرش اسلامی در رشته های علوم انسانی، و محدود بودن امکانات مراکز علمی و پژوهشی که خود را موظف به پاسخ گویی به این نیاز ها می دانند، ایجاب می کند امکانات موجود با همکاری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در مسیر اهداف مشترک به خدمت گرفته شود و افزون بر ارتقای کیفی و کمی منابع درسی از دوباره کاری جلوگیری به عمل آید. به همین منظور، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت) هفدهمین کار مشترک خود را با انتشار کتاب خانواده در نگرش اسلام و روان شناسی به جامعه علمی کشور عرضه می کند...

تعریف ازدواج از دیدگاه اسلام

ازدواج مرحله مهمی از تشکیل خانوادخ است که بیش از همه مراسم و رویداد های زندگی انسان در جنبه های متعدد فردی و زیستی و اجتماعی ، امری جهانی و از نظر هدف ثابت و پایدار است. این فرایند عبارت است از کنش متقابل مرد و زنی که برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده اند. ازدواج ، بین فرهنگ و طبیعت تعادل برقرار میکندو از نوعی تقدس برخوردار است و در مقایسه با سایر روابط انسانی ، تمامیتی بی نظیر دارد ؛ بدین معنا که ابعاد زیستی ، اقتصادی، عاطفی ، روانی ، و اجتماعی ، زندگی را پوشش میدهند.

تعالیم اسلام نیز بر نکات فوق در ازدواج تاکید دارد، هرجند برخی را بیشتر مورد توجه قرار میدهد. اسلام ازدواج را قراردادی با شرایط ویژه میداند و نسبت به ملل و ادیان دیگر ، برای مسلمانان در ازدواج شرایط بیشتری مقرر کرده است ، هرچند ازدواج سایر فرهنگها را در ظرف و قالب خود به رسمیت میشناسد......

فهرست مطالب

  •     فصل اول : نگاه اسلام به ازدواج
  •     فصل دوم : آثار روانشناختی ازدواج
  •     فصل سوم : ارکان خانواده
  •     فصل چهارم : راهکارهای اسلام برای کارایی و رشد مطلوب خانواده
  •     فصل پنجم : تعالیم اسلام و مشکلات خانوادگی
  •     فصل ششم : نظام خانواده در اسلام

                                                                 

 

پیوستاندازه
PDF icon خانواده در نگرش اسلام و روان شناسی pdf346.36 کیلوبایت