کلیات روانشناسی

زوان شناسی علمی است که به مطالعه رفتار، احساسات، انگیزه ها و فرآینده های شناختی انسان می پردازد...

آغاز روانشناسی
مقارن با تاسیس نخستین آزمایشگاه روانشناسی توسط ویلهم وونت در دانشگاه لایپزیک آلمان در سال 1879 بوده است

خاستگاه تاسیس آزمایشگاه این باور بود که ذهن و رفتار را نیز مانند مواد شیمایی یا اندامهای بدن می توان با روش های علمی تحلیل کرد.

با استفاده از روش درون نگری( مشاده و ثبت ماهیت ادراکها، اندیشه ها، و احساس ها شخص توسط خودش)

هدف روانشناسی:
درک و فهم رفتار، عواطف و شناخت های انسان، توصیف علمی آنها و سپس تبیین زمینه ها و علل این سه امر و در آخر نیز اصلاح، هدایت و رشد ابعاد سه گانه آدمی است.

 

                                                               

نگارنده: حجت الاسلام و المسلمین مجید همتی

پیوستاندازه
PDF icon کلیات روانشناسی1.85 مگابایت