کودک و نوجوان ، مهارت های تدریس، مرکز آموزش های کاربردی