درخواست برگزاری دوره آموزشی ویژه نهادها و سازمانها

جدیدترین دوره‌های آموزشی

حضوری
00:00 - 1400/11/08
00:00 - 1400/11/09
4 ساعت
مجازی
00:00 - 1400/11/03
10:00 - 1400/11/02
3 ساعت
حضوری
00:00 - 1400/10/30
00:00 - 1400/11/23
106 ساعت
حضوری/مجازی
19:49 - 1400/10/12
18:00 - 1400/10/15
8 ساعت
12140دانش پژوهان
113اساتید
54دوره‌های آموزشی
1452کتابخانه

اساتید