جناب آقای مجتبی امیری زنجیرانی

جناب آقای مجتبی امیری زنجیرانی

نام و نام خانوادگی: مجتبی امیری زنجیرانی

سوابق تحصیلی:

  • حوزوی: سطح دو حوزه علمیه/ رشته تخصصی اقتصاد اسلامی
  • دانشگاهی: کارشناسی رشته فقه و مبانی حقوق 

سوابق اجرایی:

  • نائب رئیس شورای مرکز بسیج طالب و روحانیون قم
  • مسئول دفتر مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه
  • دبیر شورای مرکزی جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی
  • و...
دروس استاد
الگوهای مشارکت مردمی در اقتصاد مقاومتی
ایتا روبیکا