رفتن به محتوای اصلی

حجت الاسلام و المسلمین اسلامی

حجت الاسلام و المسلمین اسلامی

نام و نام خانوادگی: عبد الاحد اسلامی

سوابق تحصیلی:
حوزوی: درس خارج فقه و اصول
دانشگاهی: دکترای روانشناسی

سوابق پژوهشی:
تالیفات:
کتاب چاي اول.
کتاب شکوفه هاي باغ بندگی.
کتاب پرسمان کودك.
کتاب گلهاي بهشتی و...
مقالات:
تحلیل میزان دانش و مهارت مربیان در پاسخگویی به سؤاالت کودکان.

سوابق تدریس:
 روانشناسی یادگیري.
 روانشناسی عمومی در دانشگاه امام رضا(ع) و موسسه امام خمینی(ره).
روانشناسی تربیتی دانشگاه فرهنگیان قم و...

سوابق اجرایی:
 مشاوره حضوري و تلفنی در مرکز مشاوره مؤسسه امام خمینی.
 مشاوره تلفنی در مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی.
 مشاوره مجازي (اینترنتی) در سایت معاونت تهذیب حوزه علمیه قم.
مسؤل آزمایشگاه روانشناسی مؤسسه امام خمینی (ره).
 همکاري با بخش مطالعات مشاورهاي معاونت تهذیب حوزه علمیه قم.
 مسؤل بسیج دانش آموزي پایگاه شهداي کربالي شهر تبریز.

 

 

دروس استاد
آشنایی با مشاوره
ایتا روبیکا