جناب آقای دکتر رضا بیگدلو

بیگدلو

رضا بیگدلو

 

 

 

دکتری تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

استادیار، تاریخ، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

ایتا روبیکا