دوره رسانه و خانوادهدوره رسانه و خانواده

نحوه برگزاری:
مجازی
مدت زمان:
24
ساعت
مهلت ثبت نام:
زمان شروع دوره:
زمان اتمام دوره:
سامانه آموزش مجازی
راهنمای ثبت نام
ارتباط با کارشناسان
گواهی دیجیتال