رفتن به محتوای اصلی

خانواده در نگرش اسلام و روان شناسی

خانواده

تعریف ازدواج از دیدگاه اسلام

ازدواج مرحله مهمی از تشکیل خانوادخ است که بیش از همه مراسم و رویداد های زندگی انسان در جنبه های متعدد فردی و زیستی و اجتماعی ، امری جهانی و از نظر هدف ثابت و پایدار است. این فرایند عبارت است از کنش متقابل مرد و زنی که برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده اند. ازدواج ، بین فرهنگ و طبیعت تعادل برقرار میکندو از نوعی تقدس برخوردار است و در مقایسه با سایر روابط انسانی ، تمامیتی بی نظیر دارد ؛ بدین معنا که ابعاد زیستی ، اقتصادی، عاطفی ، روانی ، و اجتماعی ، زندگی را پوشش میدهند.

تعالیم اسلام نیز بر نکات فوق در ازدواج تاکید دارد، هرجند برخی را بیشتر مورد توجه قرار میدهد. اسلام ازدواج را قراردادی با شرایط ویژه میداند و نسبت به ملل و ادیان دیگر ، برای مسلمانان در ازدواج شرایط بیشتری مقرر کرده است ، هرچند ازدواج سایر فرهنگها را در ظرف و قالب خود به رسمیت میشناسد......

فهرست مطالب

   فصل اول : نگاه اسلام به ازدواج
   فصل دوم : آثار روانشناختی ازدواج
   فصل سوم : ارکان خانواده
   فصل چهارم : راهکارهای اسلام برای کارایی و رشد مطلوب خانواده
   فصل پنجم : تعالیم اسلام و مشکلات خانوادگی
   فصل ششم : نظام خانواده در اسلام

ایتا روبیکا