طراحی آموزشی: مبانی،رویکردها و کاربردها

طراحی آموزشی: مبانی،رویکردها و کاربردها , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1392
گروه سنی: 
چکیده: 
انتشار آثار متعدد و متنوع درباره طراحی آموزشی طی چند سال اخیر، نویستده را بر آن داشت تا در اثر حاضر مبانی، رویکردها، و برخی کاربردهای این مبحث را که از منظری کانون مباحث تکنولوژی آموزشی را تشکیل می دهد در معرض دید و نظر صاحب نظران و علاقه مندان قرار دهد. وجود رویکردهای سیستمی و سازنده گرایانه در مباحث طراحی آموزشی و عدم تفکیک و تمیز بین آنها در برخی آثار منتشر شده، و بعضاً ترکیب و تلفیق این رویکردها که مبانی معرفت شناختی کاملاً متمایز و متضاد دارند در برخی دیگر از آثار منتشر شده، و پافشاری و تأکید و تکرار برخی سوء برداشتها از طرف برخی نویسندگان ضرورت پرداختن به این مباحث را ضروری تر ساخت. طرح عناوینی مانند نظام های بهبود عملکرد انسانی، نظامهای پشتیبانی عملکرد الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی، و بسیاری عناوین دیگر که از زیرمجموعه مباحث تکنولوژی آموزشی و طراحی آموزشی است نیز در این اثر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
طراحی آموزشی: مبانی،رویکردها و کاربردها , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
طراحی آموزشی: مبانی،رویکردها و کاربردها , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
طراحی آموزشی: مبانی،رویکردها و کاربردها , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
طراحی آموزشی: مبانی،رویکردها و کاربردها , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
طراحی آموزشی: مبانی،رویکردها و کاربردها , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
طراحی آموزشی: مبانی،رویکردها و کاربردها , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
طراحی آموزشی: مبانی،رویکردها و کاربردها , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان