جعبه‌های ذهن: روشی برای پرورش تفکر فلسفی کودکان و نوجوانان

جعبه‌های ذهن: روشی برای پرورش تفکر فلسفی کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1391
چکیده: 
فعالیت های این کتاب برای کودکان ۵ و ۶ سال (رده سنی الف) طراحی شده است. در این سنین پایه های تفکر منطقی در کودکان شکل می گیرد و با شروع این روند کم کم ادراک شهودی رو به خاموشی یا کم سو شدن می نهد. در این سنین با یک سری فعالیت ها می توان اطمینان پیدا کرد که کودکان شرکت کننده در کارگاهها، مهارت های لازم در ردیف بندی، طبقه بندی، سری سازی، درک مجموعه و زیر مجموعه و ... را پیدا کرده اند.فعالیت های این کتاب در درک بهتر ریاضیات و منطق کمک قابل توجهی به بچه می کند.
جعبه‌های ذهن: روشی برای پرورش تفکر فلسفی کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
جعبه‌های ذهن: روشی برای پرورش تفکر فلسفی کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
جعبه‌های ذهن: روشی برای پرورش تفکر فلسفی کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
جعبه‌های ذهن: روشی برای پرورش تفکر فلسفی کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
جعبه‌های ذهن: روشی برای پرورش تفکر فلسفی کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان