کودک، تربیت، زندگی: کودک و معنای زندگی

کودک، تربیت، زندگی: کودک و معنای زندگی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1390
گروه سنی: 
چکیده: 
كتاب “كودك و معناي زندگي“ به مهم‌ترين رويدادهاي شكل‌گيري شخصيت كودك در دورة حساس رشد پرداخته است. از جمله, “كودك و چالش‌هاي زندگي“, “كودك و خوشبختي“ , “كودك و تربيت جنسي“ و ... كه در هر بخش به نكات كاربردي در حيطة تعليم و تربيت كودكان آن هم در متن زندگي طبيعي و در بستر تحول اشاره كرده است. زندگي كودكان در دنياي امروز متضمن يادگيري مهارت‌هاي بنيادي در مواجهه با چالش‌ها و موانع و رنج‌هايي است كه ناخواسته وارد ميدان رشد و تحول او مي‌شود. و اگر كودكان مهارت تبديل موانع و تهديدهاي رشد را به عوامل و فرصت‌هاي سازنده نداشته باشند ديري نمي‌پايد كه آنان به افرادي ناتوان, نااميد و شكست خورده تبديل مي‌شوند. اين كتاب والدين را از چگونگي پيشگيري آسيب‌هاي احتمالي دوران رشد و تقويت مهارت‌هاي زندگي لذت‌بخش براي كودكان آگاه مي‌سازد.
کودک، تربیت، زندگی: کودک و معنای زندگی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
کودک، تربیت، زندگی: کودک و معنای زندگی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
کودک، تربیت، زندگی: کودک و معنای زندگی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
کودک، تربیت، زندگی: کودک و معنای زندگی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان