م‍راح‍ل‌ ش‍ک‍ل‌گ‍ی‍ری‌ اخ‍لاق‌ در ک‍ودک‌ ( ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر روی‍ک‍رده‍ای‌ ت‍ح‍ول‍ی‌ ) روان‌شناسی رش‍د

م‍راح‍ل‌ ش‍ک‍ل‌گ‍ی‍ری‌ اخ‍لاق‌ در ک‍ودک‌ ( ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر روی‍ک‍رده‍ای‌ ت‍ح‍ول‍ی‌ ) روان‌شناسی رش‍د , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1390
گروه سنی: 
چکیده: 
كتاب‌ "مراحل‌ شكل‌گيري‌ اخلاق‌ در كودك‌" چگونگي‌ تحول‌ اخلاق‌ در كودكان‌ را با تأكيد بر رويكردهاي‌ تحولي‌ و براساس‌ نظريه‌هاي‌ ژان‌ پياژه‌، لورنس‌ كهلبرگ‌، فرويد... مورد بررسي‌ قرار داده‌ است‌. بخش‌ اول‌ اين‌ كتاب‌ را مباحث‌ عمده‌ در"روان‌شناسي‌ رشد كودك‌" تشكيل‌ مي‌دهد و در بخش‌ دوم‌"مباني‌ روان‌ شناختي‌ رشد اخلاقي‌" و در بخش‌هاي‌ بعدي‌ "چگونگي‌ اندازه‌گيري‌ شاخص‌هاي‌ رشد اخلاقي‌"، و "روش‌هاي‌ آموزش‌ ارزش‌هاي‌ اخلاقي‌ در كودك‌" به‌ بحث‌ گذاشته‌ شده‌ است‌. در بخش‌ ضميمه‌ اين‌ كتاب‌ نمونه‌هايي‌ از آزمون‌هاي‌ سنجش‌ رشد اخلاقي‌ و روش‌هاي‌ مصاحبه‌ باليني‌ با كودكان‌ و نيز تجربه‌هاي‌ موفق‌ آموزش‌ اخلاقي‌ در ديگر كشورها از جمله‌ ژاپن‌ معرفي‌ شده‌ است‌.
م‍راح‍ل‌ ش‍ک‍ل‌گ‍ی‍ری‌ اخ‍لاق‌ در ک‍ودک‌ ( ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر روی‍ک‍رده‍ای‌ ت‍ح‍ول‍ی‌ ) روان‌شناسی رش‍د , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
م‍راح‍ل‌ ش‍ک‍ل‌گ‍ی‍ری‌ اخ‍لاق‌ در ک‍ودک‌ ( ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر روی‍ک‍رده‍ای‌ ت‍ح‍ول‍ی‌ ) روان‌شناسی رش‍د , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
م‍راح‍ل‌ ش‍ک‍ل‌گ‍ی‍ری‌ اخ‍لاق‌ در ک‍ودک‌ ( ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر روی‍ک‍رده‍ای‌ ت‍ح‍ول‍ی‌ ) روان‌شناسی رش‍د , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
م‍راح‍ل‌ ش‍ک‍ل‌گ‍ی‍ری‌ اخ‍لاق‌ در ک‍ودک‌ ( ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر روی‍ک‍رده‍ای‌ ت‍ح‍ول‍ی‌ ) روان‌شناسی رش‍د , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
م‍راح‍ل‌ ش‍ک‍ل‌گ‍ی‍ری‌ اخ‍لاق‌ در ک‍ودک‌ ( ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر روی‍ک‍رده‍ای‌ ت‍ح‍ول‍ی‌ ) روان‌شناسی رش‍د , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
م‍راح‍ل‌ ش‍ک‍ل‌گ‍ی‍ری‌ اخ‍لاق‌ در ک‍ودک‌ ( ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر روی‍ک‍رده‍ای‌ ت‍ح‍ول‍ی‌ ) روان‌شناسی رش‍د , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان