نسیم توحیدی: پایه چهارم

نسیم توحیدی: پایه چهارم , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1393
چکیده: 
دوره نسیم توحیدی در پنج جلد، با توجه به نیازهای گروه سنی ابتدایی از کتاب های «راهیان نور» ویژه مقطع ابتدایی و نوجوانان در سال های مختلف و کتاب های مهارت زندگی سازمان بهزیستی کشور، تدوین شده است. مربی می تواند با استفاده از این مجموعه و با خلاقیت خود، موضوعات را پرورش داده و با توجه به مسائل مورد نیاز کلاس و تشکیل کلاس های بحث گروهی اهداف مطلوب را در دانش آموزان نهادینه کند.
نسیم توحیدی: پایه چهارم , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
نسیم توحیدی: پایه چهارم , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
نسیم توحیدی: پایه چهارم , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
نسیم توحیدی: پایه چهارم , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
نسیم توحیدی: پایه چهارم , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان