اختلال سلوک و رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اجتماعی کودکان و نوجوانان

اختلال سلوک و رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اجتماعی کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1394
گروه سنی: 
چکیده: 
کتاب حاضر در ده فصل تدوین شده که نویسنده ابتدا ویژگی‌های اختلال سلوک را براساس معیار تشخیصی آماری DSM5 توصیف می‌کند و سپس اختلال‌های روانی همراه با اختلال سلوک را شرح می‌دهد. در فصل دیگر دیدگاه‌های روان‌شناختی، روان‌پزشکی، زیست‌شناسی و جامعه‌شناختی درباره اختلال سلوک را مورد بررسی قرار می‌گیرد. سبب‌شناسی، ارزیابی و سنجش بالینی، طراحی برنامه‌های مداخله‌ای، درمان شناختی رفتاری، آموزش مهارت‌های حل مسئله، آموزش مدیریت رفتاری به والدین و معلمان، درمان چندوجهی و دارو درمانی از مباحث دیگر مطرح شده در این اثر است.
اختلال سلوک و رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اجتماعی کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
اختلال سلوک و رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اجتماعی کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
اختلال سلوک و رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اجتماعی کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
اختلال سلوک و رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اجتماعی کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
اختلال سلوک و رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اجتماعی کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
اختلال سلوک و رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اجتماعی کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
اختلال سلوک و رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اجتماعی کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
اختلال سلوک و رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اجتماعی کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
اختلال سلوک و رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اجتماعی کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
اختلال سلوک و رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اجتماعی کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
اختلال سلوک و رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اجتماعی کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
اختلال سلوک و رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اجتماعی کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
اختلال سلوک و رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اجتماعی کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
اختلال سلوک و رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اجتماعی کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
اختلال سلوک و رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اجتماعی کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان