کاربرد بازی‌درمانی: ‌« راهنمای والدین، مربیان و درمانگران»

 	کاربرد بازی‌درمانی: ‌« راهنمای والدین، مربیان و درمانگران» , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
مترجم(ان): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1394
گروه سنی: 
چکیده: 
کتاب حاضر علاوه بر مقدمه،در ده فصل تنظیم یافته است.فصل اول به برقراری ارتباط دوستانه را به همراه قدرت همدلی،درد همدلانه،قاانون شست و اقدامات والدین پس از انجام اشتباه و پاسخ انعکاسی را مورد بحث قرار می دهد.فصل دوم اعجاز بازی،اسباب بازی های مناسب،اهداف جلسه،انتخاب زمان و مکان بازی،اختصاص زمان های مخصوص بازی براب بچه های زیر دو یال تا افراد 19 ساله را توضیح می دهد.فصول سوم به بعد مباحث دریچه ای به دنیای درون کودک،رشد بلوغ هیجانی و پرورش عقل درونی کودک با توضیح شروط برقراری ارتباط سالم،جایگاه کودک در فلب والدین،احترام به کودک،تسهیل بهبودی کودکان با بازی،لیست های رفتاری کودک و والدین و تشخیص نیاز کودک به درمان و مراجعه به درمانگر را مورد شرح و بسط قرار می دهد.
 	کاربرد بازی‌درمانی: ‌« راهنمای والدین، مربیان و درمانگران» , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
 	کاربرد بازی‌درمانی: ‌« راهنمای والدین، مربیان و درمانگران» , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
 	کاربرد بازی‌درمانی: ‌« راهنمای والدین، مربیان و درمانگران» , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
 	کاربرد بازی‌درمانی: ‌« راهنمای والدین، مربیان و درمانگران» , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
 	کاربرد بازی‌درمانی: ‌« راهنمای والدین، مربیان و درمانگران» , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
 	کاربرد بازی‌درمانی: ‌« راهنمای والدین، مربیان و درمانگران» , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
 	کاربرد بازی‌درمانی: ‌« راهنمای والدین، مربیان و درمانگران» , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
 	کاربرد بازی‌درمانی: ‌« راهنمای والدین، مربیان و درمانگران» , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
 	کاربرد بازی‌درمانی: ‌« راهنمای والدین، مربیان و درمانگران» , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان