پرورش خلاقیت کودکان و نوجوانان خلاق را بهتر بشناسید: به همراه آزمون‌ها و پرسش‌نامه‌ی سنجش خلاقیت

پرورش خلاقیت کودکان و نوجوانان خلاق را بهتر بشناسید: به همراه آزمون‌ها و پرسش‌نامه‌ی سنجش خلاقیت , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1394
گروه سنی: 
چکیده: 
موضوع کتاب حاضر پرورش ذهن و خلاقیت و راهنمایی اندیشه و تفکر است. نگارندگان این مجموعه با ارائه راهکارهایی بر مبنای دانش نوین روان‌شناسی و با استفاده از روش‌های علمی تعلیم و تربیت، درصدد معرفی و شناساندن روش‌های تربیتی و پرورش هستند. مباحث این مجموعه با محوریت مفهوم خلاقیت (در محیط خانواده و مدرسه) و نوآوری، راهکارهای تربیتی را به خانواده‌ها و محیط‌های آموزشی عرضه می‌کند.
پرورش خلاقیت کودکان و نوجوانان خلاق را بهتر بشناسید: به همراه آزمون‌ها و پرسش‌نامه‌ی سنجش خلاقیت , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پرورش خلاقیت کودکان و نوجوانان خلاق را بهتر بشناسید: به همراه آزمون‌ها و پرسش‌نامه‌ی سنجش خلاقیت , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پرورش خلاقیت کودکان و نوجوانان خلاق را بهتر بشناسید: به همراه آزمون‌ها و پرسش‌نامه‌ی سنجش خلاقیت , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پرورش خلاقیت کودکان و نوجوانان خلاق را بهتر بشناسید: به همراه آزمون‌ها و پرسش‌نامه‌ی سنجش خلاقیت , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پرورش خلاقیت کودکان و نوجوانان خلاق را بهتر بشناسید: به همراه آزمون‌ها و پرسش‌نامه‌ی سنجش خلاقیت , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پرورش خلاقیت کودکان و نوجوانان خلاق را بهتر بشناسید: به همراه آزمون‌ها و پرسش‌نامه‌ی سنجش خلاقیت , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پرورش خلاقیت کودکان و نوجوانان خلاق را بهتر بشناسید: به همراه آزمون‌ها و پرسش‌نامه‌ی سنجش خلاقیت , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پرورش خلاقیت کودکان و نوجوانان خلاق را بهتر بشناسید: به همراه آزمون‌ها و پرسش‌نامه‌ی سنجش خلاقیت , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان