روش‌های برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان

روش‌های برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
سال نشر: 
1388
گروه سنی: 
چکیده: 
برقراری ارتباط موثر با کودکان و نوجوانان و ایجاد فضایی مناسب برای بیان آن‌چه در ذهن و قلب آنها وجود دارد از یک سو و اجتناب از هرگونه مشاجره و گوش سپردن به سخنان کودکان، اساسی‌ترین علل اعتماد آنها به پدر، مادر یا مربیان است. اولیا و مربیان می‌توانند با محور قرار دادن اصول مهم و کلیدی علاوه بر برقراری ارتباط سازنده و موثر با فرزندان خود، محیط زندگی آنان را با امنیت و آرامش همراه سازند. آنان در چنین محیطی قادر خواهند بود اعمال و رفتار کودکان و نوجوانان را بر اساس شیوه‌های درست مورد مطالعه قرار داده، رفتارهای خوب را تقویت و رفتارهای نامناسب را اصلاح کنند. نگارندگان در کتاب حاضر نخست به اهمیت گوش دادن به سخنان کودکان و نوجوانان و نقش معجزه‌آسای آن در پیش‌گیری از مشاجره‌ها اشاره کرده و سپس موضوعاتی از این دست را مطرح ساخته‌اند: چگونگی گوش دادن به فرزندان در سنین مختلف، اجتناب از منازعات، استفاده از فرصت‌های مختلف برای با فرزند بودن، احترام به کودکان، چگونگی مواجهه با مجادلات و مشاجره‌های اجتناب‌ناپذیر، هماهنگی و تفاهم والدین، و رقابت فرزندان در خانواده.
روش‌های برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
روش‌های برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
روش‌های برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
روش‌های برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
روش‌های برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
روش‌های برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
روش‌های برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
روش‌های برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
روش‌های برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان