از ریشه تا میوه!: سبک‌های فرزندپروری

از ریشه تا میوه!: سبک‌های فرزندپروری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1392
گروه سنی: 
چکیده: 
«اهمیت و نقش نهاد خانواده به عنوان اولین جایگاه اجتماعی و مهم‌ترین عامل تعیین کننده رفتار کودک برکمتر کسی پوشیده است. روش‌هایی که والدین در تربیت فرزندان خود به کار می‌گیرند، نقش اساسی در تأمین سلامت روانی فرزندان خود به کار می‌گیرند، نقش اساسی در تأمین سلامت روانی فرزندان خواهد داشت.» کتاب حاضر، یکی از منابع تدریس «سامانة یکپارچة نظام آموزشی (سینا)» است که با موضوع رفتار والدین و تربیت خانوادگی نگاشته شده است. «تعاریف و کلیات فرزندپروری»، «شیوه‌های فرزندپروری و نظریات مرتبط»، «اثرات اتخاذ شیوه‌های صحیح فرزندپروری»، «عوامل و راهکارهای مؤثر فرزندپروری» و «تأثیرات متقابل والدین بر فرزندان» از مطالب مهم این کتاب هستند.
از ریشه تا میوه!: سبک‌های فرزندپروری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
از ریشه تا میوه!: سبک‌های فرزندپروری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
از ریشه تا میوه!: سبک‌های فرزندپروری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان