من دیگر ما: (جلد ۳)

من دیگر ما: (جلد ۳) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1394
گروه سنی: 
چکیده: 
کتاب حاضر به موضوع «تربیت کودک و آزادی» می‌پردازد. بسیاری از خواسته‌های کودک با تمایلات ما بزرگ‌ترها متفاوت است. به جز اندکی از خواسته‌ها، باقی خواسته‌های کودک زیاده‌خواهی نیست؛ نیازی است که خدا در وجود او قرار داده است. در خانه‌ای که کودکی به همراه پدر و مادرش زندگی می‌کند، همیشه میان خواسته‌های والدین و کودک جنگی بر پا است. در این میان برای آن که خانه، روی صلح را ببیند، یکی باید به نفع دیگری خواسته‌های خود را محدود کند. به نظر شما چه کسی در این میان باید از خواسته‌های خود عبور کند؟ بدون تردید این والدین هستند که باید پا روی خواسته‌های خود بگذارند و به نیازهای کودک توجه کنند. ارمغان این کار برای کودک «آزادی» بوده و ارمغان این آزادی برای ما، آزاد شدن از خودخواهی‌ها و منیّت‌هایمان است.
من دیگر ما: (جلد ۳) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
من دیگر ما: (جلد ۳) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
من دیگر ما: (جلد ۳) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
من دیگر ما: (جلد ۳) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
من دیگر ما: (جلد ۳) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
من دیگر ما: (جلد ۳) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
من دیگر ما: (جلد ۳) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
من دیگر ما: (جلد ۳) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
من دیگر ما: (جلد ۳) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
من دیگر ما: (جلد ۳) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
من دیگر ما: (جلد ۳) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان