ایران‌شناسی

ایران‌شناسی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1391
گروه سنی: 
چکیده: 
ایران سرزمینی است در غرب آسیا و منطقه خاورمیانه که از نظر وسعت هفدهمین کشور جهان محسوب می شود. شرایط زیست محیطی ایران به گونه ای است که از دوران های گذشته همواره مورد توجه جوامع انسانی بوده است و فراوانی و تنوع آثار باستانی این مرز و بوم مؤید این امر است. از آنجا که مخاطبان اصلی این کتاب دانشجویان فارسی آموز غیر ایرانی اند، نگارندگان تلاش کرده اند تا حد امکان گزیده هایی از عظمت و شکوه فرهنگ و تمدن اسلامی ملی ایران را با زبانی ساده در قالب شش فصل با عناوین زیر معرفی نمایند: جغرافیای طبیعی ایران، ویژگی های سیاسی اقتصادی ایران، ویژگی های فرهنگی ایران، کلیات تاریخ ایران، جاذبه های گردشگری طبیعی در ایران، و استان های ایران و جاذبه های فرهنگی گردشگری آن ها.
ایران‌شناسی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
ایران‌شناسی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
ایران‌شناسی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
ایران‌شناسی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
ایران‌شناسی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
ایران‌شناسی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
ایران‌شناسی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
ایران‌شناسی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
ایران‌شناسی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
ایران‌شناسی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
ایران‌شناسی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
ایران‌شناسی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
ایران‌شناسی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
ایران‌شناسی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
ایران‌شناسی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان