پرسمان حفظ قرآن کریم: مشاوره و پاسخ به پرسش‌ها و شبهات (جلد ۱)

پرسمان حفظ قرآن کریم: مشاوره و پاسخ به پرسش‌ها و شبهات (جلد ۱)
پدید آورنده(ها):
مترجم(ان):
سال نشر:
1391
گروه سنی:

(از مجموعۀ ۲جلدی)بیان راهکارهای حفظ قرآن کریم به روش پرسش پاسخ و نیز بررسی برخی از اشکالات و ایرادات در این زمینه است. در این نوشتار ابتدا به بیان اهمیت و ضرورت حفظ قرآن در زندگی فردی و اجتماعی پرداخته شده و از منظری قرآنی و روایی و نیز دیدگاه علما آثار حفظ قرآن را بیان شده است. آن گاه روشهای مختلف حفظ قرآن به صورت درسنامه و به روش پرسش و پاسخ بیان شده و برخی از ترفندهای رایج در این باره معرفی شده است. نویسنده به سؤالات افرادی که قصد حفظ کردن قرآن را دارند، پاسخ داده و نقش به یاد سپردن شماره آیات، مرور کردن زیاد، روش حفظ تصویری آیات، استفاده از ابزارهای متعدد در این زمینه، داشتن برنامه در این باره، نقش ترجمه و اعراب در حفظ قرآن، شیوه حفظ کردن آیات و سورههای کوتاه، مراعات فواصل زمانی در آن، نقش نوشتن آیات برای حفظ آسان آن و نیز تأثیر یادگیری تجوید قرآن و مراعات آن در حفظ این کتاب آسمانی را بررسی کرده است.

ایتا روبیکا