پرسمان حفظ قرآن کریم: مشاوره و پاسخ به پرسش‌ها و شبهات (جلد ۲)

پرسمان حفظ قرآن کریم: مشاوره و پاسخ به پرسش‌ها و شبهات (جلد ۲)
پدید آورنده(ها):
مترجم(ان):
سال نشر:
1394
گروه سنی:

بیان راهکارهای حفظ قرآن کریم به روش پرسش پاسخ و نیز بررسی برخی از اشکالات و ایرادات در این زمینه است. در این نوشتار ابتدا به بیان اهمیت وجود استاد در حفظ قرآن پرداخته شده و برخی از ریزشها و خیزش ها در این زمینه در دوران معاصر مورد تجزیه و تحلیل قرآنی قرار گرفته است. آن گاه فنون شرکت در مسابقات قرآنی و مهارت های لازم در این زمینه و نیز بایسته های شرکت در کلاس های حفظ قرآن بیان شده و برخی از آسیب های فردی و اجتماعی مربوط به آن بیان شده است. در ادامه نویسنده به وجود برخی از مشغله های زندگی و موانع فرصت کردن برای حفظ قرآن اشاره کرده و بکارگیری روش های نامناسب در این زمینه را نیز بررسی کرده است. وی تداوم نداشتن برنامه برای حفظ را از آفات مهم آن برشمرده و برخی از مشکلات رایج و نیز سؤالات مربوط به کیفیت و روش حفظ قرآن مانند روشهای تقویت حافظه را پاسخ داده و ابعاد روانشناسی حفظ را بررسی کرده و توصیه هایی در این زمینه به نوجوانان ارایه کرده است.

ایتا روبیکا