بازیهایی برای تقویت احساس

ب‍ازی‍ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ اح‍س‍اس‌ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
مترجم(ان): 
سال نشر: 
1392
گروه سنی: 
چکیده: 
كتاب حاضر، چهارچوب عملي صحيحي را ارائه مي‌نمايد كه با آن مي‌توان به توانايي ادراكي كودكان كمك كرد و با بهره‌گيري از ايده‌ها و پيشنهادهاي مفيد، رشد همه جانبه فرزندان را محقق ساخت. مطالعه كتاب شامل بازي‌هايي است كه براي كودكان در گروه‌هاي سني مختلف مناسب بوده و مجموعه‌اي از مهارت‌هاي زندگي را به آنان آموزش مي‌دهد.
ب‍ازی‍ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ اح‍س‍اس‌ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوان مرکز آموزش های کاربردی
ب‍ازی‍ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ اح‍س‍اس‌ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوان مرکز آموزش های کاربردی
ب‍ازی‍ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ اح‍س‍اس‌ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوان مرکز آموزش های کاربردی
ب‍ازی‍ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ اح‍س‍اس‌ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوان مرکز آموزش های کاربردی
ب‍ازی‍ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ اح‍س‍اس‌ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوان مرکز آموزش های کاربردی