پدر، مادر، کمی هم به من گوش کنید! رهنمودهای عملی کودک به بزرگسالان در خصوص انضباط

پدر، مادر، کمی هم به من گوش کنید! رهنمودهای عملی کودک به بزرگسالان در خصوص انضباط , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1396
گروه سنی: 
چکیده: 
این کتاب تلاشی است برای نگرش دوباره به مسئلۀ انضباط و دیسیپلین، و این ‏بار از دیدگاه کودک. دکتر صاحبی در این کتاب می‏کوشد زمینه‏ ای فراهم آورد تا والدین با شناخت بهتر نسبت به کودک بتوانند، بهتر تصمیم بگیرند و به طیف گسترده و متنوع رفتارهای کودک پاسخ مناسبی دهند.
پدر، مادر، کمی هم به من گوش کنید! رهنمودهای عملی کودک به بزرگسالان در خصوص انضباط , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدر، مادر، کمی هم به من گوش کنید! رهنمودهای عملی کودک به بزرگسالان در خصوص انضباط , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدر، مادر، کمی هم به من گوش کنید! رهنمودهای عملی کودک به بزرگسالان در خصوص انضباط , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدر، مادر، کمی هم به من گوش کنید! رهنمودهای عملی کودک به بزرگسالان در خصوص انضباط , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدر، مادر، کمی هم به من گوش کنید! رهنمودهای عملی کودک به بزرگسالان در خصوص انضباط , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدر، مادر، کمی هم به من گوش کنید! رهنمودهای عملی کودک به بزرگسالان در خصوص انضباط , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدر، مادر، کمی هم به من گوش کنید! رهنمودهای عملی کودک به بزرگسالان در خصوص انضباط , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدر، مادر، کمی هم به من گوش کنید! رهنمودهای عملی کودک به بزرگسالان در خصوص انضباط , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی