روان‌شناسی تربیتی کاربردی: نظریه و عمل در روان‌شناسی آموزش و یادگیری

 	روان‌شناسی تربیتی کاربردی: نظریه و عمل در روان‌شناسی آموزش و یادگیری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1395
گروه سنی: 
چکیده: 
روان‌شناسي، علم مطالعه رفتار و فرايندهاي ذهني و روان‌شناسي تربيتي شاخه‌اي از روان‌شناسي است كه به مطالعه دو موضوع مهم آموزش و يادگيري مي‌پردازد. هدف روان‌شناسي تربيتي آن است كه: الف) به معلمان و مربيان كمک كند تا بهتر آموزش دهند، ب) به دانش‌آموزان و فراگيران كمک كند تا بهتر ياد بگيرند و ج) به هر دوي آن‌ها كمک كند تا مسائل و مشكلاتي را كه در فرايند آموزش - يادگيري با آن روبه‌رو مي‌شوند، حل و فصل كنند. با اين تعريف و هدف، براي موفق شدن در دو موضوع مهم آموزش و يادگيري، معلم موفق و كارآمد، معلمي است كه يک مجموعه ويژگي‌ها و مهارت‌هايي را با هم داشته باشد...
 	روان‌شناسی تربیتی کاربردی: نظریه و عمل در روان‌شناسی آموزش و یادگیری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	روان‌شناسی تربیتی کاربردی: نظریه و عمل در روان‌شناسی آموزش و یادگیری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	روان‌شناسی تربیتی کاربردی: نظریه و عمل در روان‌شناسی آموزش و یادگیری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	روان‌شناسی تربیتی کاربردی: نظریه و عمل در روان‌شناسی آموزش و یادگیری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	روان‌شناسی تربیتی کاربردی: نظریه و عمل در روان‌شناسی آموزش و یادگیری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	روان‌شناسی تربیتی کاربردی: نظریه و عمل در روان‌شناسی آموزش و یادگیری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	روان‌شناسی تربیتی کاربردی: نظریه و عمل در روان‌شناسی آموزش و یادگیری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	روان‌شناسی تربیتی کاربردی: نظریه و عمل در روان‌شناسی آموزش و یادگیری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	روان‌شناسی تربیتی کاربردی: نظریه و عمل در روان‌شناسی آموزش و یادگیری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	روان‌شناسی تربیتی کاربردی: نظریه و عمل در روان‌شناسی آموزش و یادگیری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	روان‌شناسی تربیتی کاربردی: نظریه و عمل در روان‌شناسی آموزش و یادگیری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	روان‌شناسی تربیتی کاربردی: نظریه و عمل در روان‌شناسی آموزش و یادگیری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	روان‌شناسی تربیتی کاربردی: نظریه و عمل در روان‌شناسی آموزش و یادگیری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	روان‌شناسی تربیتی کاربردی: نظریه و عمل در روان‌شناسی آموزش و یادگیری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	روان‌شناسی تربیتی کاربردی: نظریه و عمل در روان‌شناسی آموزش و یادگیری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	روان‌شناسی تربیتی کاربردی: نظریه و عمل در روان‌شناسی آموزش و یادگیری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	روان‌شناسی تربیتی کاربردی: نظریه و عمل در روان‌شناسی آموزش و یادگیری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	روان‌شناسی تربیتی کاربردی: نظریه و عمل در روان‌شناسی آموزش و یادگیری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	روان‌شناسی تربیتی کاربردی: نظریه و عمل در روان‌شناسی آموزش و یادگیری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	روان‌شناسی تربیتی کاربردی: نظریه و عمل در روان‌شناسی آموزش و یادگیری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	روان‌شناسی تربیتی کاربردی: نظریه و عمل در روان‌شناسی آموزش و یادگیری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	روان‌شناسی تربیتی کاربردی: نظریه و عمل در روان‌شناسی آموزش و یادگیری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	روان‌شناسی تربیتی کاربردی: نظریه و عمل در روان‌شناسی آموزش و یادگیری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	روان‌شناسی تربیتی کاربردی: نظریه و عمل در روان‌شناسی آموزش و یادگیری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی