نظریه‌های یادگیری: چشم‌اندازی تعلیم و تربیتی

نظریه‌های یادگیری: چشم‌اندازی تعلیم و تربیتی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
مترجم(ان): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1395
گروه سنی: 
چکیده: 
از زمان انتشار ويراست اول اين كتاب در ۱۹۹۱؛ حوزه يادگيري انسان رشد قابل توجهي داشته و محققان پيرو سنت‌هاي مختلف علايق خود را به زمينه‌هاي كاربردي گسترش داده‌اند. اين گسترش به ويژه براي اينكه محققان تعليم و تربيت و كارورزاني كه در جستجوي درك اين نكته‌اند كه چگونه نظريه و يافته‌هاي پژوهشي مي‌توانند براي بهبود بخشيدن آموزش و يادگيري به كار روند؛ مثمر ثمر بوده است.
نظریه‌های یادگیری: چشم‌اندازی تعلیم و تربیتی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نظریه‌های یادگیری: چشم‌اندازی تعلیم و تربیتی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نظریه‌های یادگیری: چشم‌اندازی تعلیم و تربیتی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نظریه‌های یادگیری: چشم‌اندازی تعلیم و تربیتی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نظریه‌های یادگیری: چشم‌اندازی تعلیم و تربیتی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نظریه‌های یادگیری: چشم‌اندازی تعلیم و تربیتی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نظریه‌های یادگیری: چشم‌اندازی تعلیم و تربیتی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نظریه‌های یادگیری: چشم‌اندازی تعلیم و تربیتی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نظریه‌های یادگیری: چشم‌اندازی تعلیم و تربیتی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نظریه‌های یادگیری: چشم‌اندازی تعلیم و تربیتی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نظریه‌های یادگیری: چشم‌اندازی تعلیم و تربیتی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نظریه‌های یادگیری: چشم‌اندازی تعلیم و تربیتی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نظریه‌های یادگیری: چشم‌اندازی تعلیم و تربیتی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نظریه‌های یادگیری: چشم‌اندازی تعلیم و تربیتی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نظریه‌های یادگیری: چشم‌اندازی تعلیم و تربیتی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی