اختلال‌های یادگیری (مبانی، ویژگی‌ها و تدریس موثر)

اختلال‌های یادگیری (مبانی، ویژگی‌ها و تدریس موثر) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1395
گروه سنی: 
چکیده: 
در این کتاب نویسنده به مفاهیم پایه در تدریس اشاره کرده است و در آن از درک ناتوانی در یادگیری، موضوعات بحث‌برانگیز در یادگیری و کارشناسان فعال در زمینه ناتوانی در یادگیری صحبت کرده است. «علل ناتوانی‌های یادگیری» و «واجد شرایط بودن برای دریافت خدمات آموزش ویژه» دو بخش دیگر از این کتاب است که در آن نویسنده به تاریخچه ناتوانی در یادگیری، مسایل عصبی در این نوع از ناتوانی و نیز موضوعاتی مانند قوانین حاکم در آموزش و برنامه‌های آموزش انفرادی پرداخته و در اختیار مخاطبان قرار داده است. مولف، در ادامه تالیف این کتاب‌، «والدین و خانواده‌های دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری» را در کنار«پیشگیری و مداخله در اوایل کودکی» گنجانده است، و در آن‌ها به والدین توصیه می‌کند تا دیدگاه‌های خود رانسبت به متخصصان تغییر بدهند. «رویکرد‌های آموزشی» و«اختلال‌نارسایی توجه/بیش‌فعالی» عناوین دیگر بخش‌های این کتاب هستند که به مباحث مهمی مانند تعریف امروزی از اختلال نارسایی و چندین الگوی آموزشی مانند الگوهای پزشکی و رفتاری پرداخته است. درادامه مولفان عنوان «دانش‌آموزانی که در خواندن مشکل دارند» را در بخش دوازدهم از این کتاب قرار داده و مخاطبان را در این بخش با تعریف خواندن، مولفه‌های خواندن و سایر مشکلات رایج در خواندن آشنا کرده‌اند. «دانش‌آموزانی که در نوشتن مشکل دارند»، « دانش‌آموزانی که در ریاضیات مشکل دارند» و «شرکت دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری در کلاس‌های عمومی» عناوین پایانی این کتاب علمی است. نویسندگان در این بخش‌ به طبیعت یادگیری در کودکان و لزوم آموزش آن‌ها در کلاس‌های عمومی پرداخته و بر آن‌ها تاکید کرده است. کتاب حاضر با همکاری جان و .لوید، جیمز م. کافمن، مارگارت پی. ویس و الیزابت ا. مارتینز تالیف شده و قربان همتی علمدار، صدیقه رضایی دهنوی و ستاره شجاعی نیز در ترجمه آن سهیم بوده اند.
اختلال‌های یادگیری (مبانی، ویژگی‌ها و تدریس موثر) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
اختلال‌های یادگیری (مبانی، ویژگی‌ها و تدریس موثر) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
اختلال‌های یادگیری (مبانی، ویژگی‌ها و تدریس موثر) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
اختلال‌های یادگیری (مبانی، ویژگی‌ها و تدریس موثر) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
اختلال‌های یادگیری (مبانی، ویژگی‌ها و تدریس موثر) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
اختلال‌های یادگیری (مبانی، ویژگی‌ها و تدریس موثر) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
اختلال‌های یادگیری (مبانی، ویژگی‌ها و تدریس موثر) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
اختلال‌های یادگیری (مبانی، ویژگی‌ها و تدریس موثر) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
اختلال‌های یادگیری (مبانی، ویژگی‌ها و تدریس موثر) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
اختلال‌های یادگیری (مبانی، ویژگی‌ها و تدریس موثر) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
اختلال‌های یادگیری (مبانی، ویژگی‌ها و تدریس موثر) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
اختلال‌های یادگیری (مبانی، ویژگی‌ها و تدریس موثر) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
اختلال‌های یادگیری (مبانی، ویژگی‌ها و تدریس موثر) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
اختلال‌های یادگیری (مبانی، ویژگی‌ها و تدریس موثر) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
اختلال‌های یادگیری (مبانی، ویژگی‌ها و تدریس موثر) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
اختلال‌های یادگیری (مبانی، ویژگی‌ها و تدریس موثر) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
اختلال‌های یادگیری (مبانی، ویژگی‌ها و تدریس موثر) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
اختلال‌های یادگیری (مبانی، ویژگی‌ها و تدریس موثر) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
اختلال‌های یادگیری (مبانی، ویژگی‌ها و تدریس موثر) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی