نظارت و راهنمایی تعلیماتی : راهنمای مبتنی بر تحقیق برای یادگیری در مدارس

نظارت و راهنمایی تعلیماتی : راهنمای مبتنی بر تحقیق برای یادگیری در مدارس , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1396
گروه سنی: 
چکیده: 
کتاب حاضر به جنبه های حیاتی فرایند تدریس و یادگیری می پردازد: تفاوت های میان دانش آموزان، یادگیری، انگیزش، تدریس، مدیریت کلاس، ارزیابی یادگیری دانش آموزان و تغییر جو و فرهنگ مدرسه. هر فصل بر اساس آخرین پژوهش ها و نظریه ها در آن زمینه پایه گذاری شده است و پیشنهادهای مشخصی برای به کارگیری آن دانش در عمل ارائه می دهد.
نظارت و راهنمایی تعلیماتی : راهنمای مبتنی بر تحقیق برای یادگیری در مدارس , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نظارت و راهنمایی تعلیماتی : راهنمای مبتنی بر تحقیق برای یادگیری در مدارس , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نظارت و راهنمایی تعلیماتی : راهنمای مبتنی بر تحقیق برای یادگیری در مدارس , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نظارت و راهنمایی تعلیماتی : راهنمای مبتنی بر تحقیق برای یادگیری در مدارس , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نظارت و راهنمایی تعلیماتی : راهنمای مبتنی بر تحقیق برای یادگیری در مدارس , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نظارت و راهنمایی تعلیماتی : راهنمای مبتنی بر تحقیق برای یادگیری در مدارس , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نظارت و راهنمایی تعلیماتی : راهنمای مبتنی بر تحقیق برای یادگیری در مدارس , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نظارت و راهنمایی تعلیماتی : راهنمای مبتنی بر تحقیق برای یادگیری در مدارس , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نظارت و راهنمایی تعلیماتی : راهنمای مبتنی بر تحقیق برای یادگیری در مدارس , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نظارت و راهنمایی تعلیماتی : راهنمای مبتنی بر تحقیق برای یادگیری در مدارس , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
نظارت و راهنمایی تعلیماتی : راهنمای مبتنی بر تحقیق برای یادگیری در مدارس , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی