کودکان خوشبخت: راهبردهای تربیت کودک و بهبود رابطه والدین - فرزند

کودکان خوشبخت: راهبردهای تربیت کودک و بهبود رابطه والدین - فرزند , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1393
گروه سنی: 
چکیده: 
اين كتاب بر اساس ديدگاه روانشناسي فردي آلفرد آدلر نوشته شده است. بر اساس اين نظريه، انسان موجودي اجتماعي است و ميل به تعلق، يكي از اساسي‌ترين نيازهاي اوست. آدلر معتقد است نوعي «منطق آهنين زندگي اجتماعي» بر همه تعاملات اجتماعي انسان حاكم است، و اين درست همانند قانون جاذبه است كه همه اجسام را به سمت زمين مي‌كشد. بنابراين، ترييت صحيح آن است كه روحيه همكاري و تعاون در كودك رشد كند و به قول رودلف درايكورس : «بهشت زماني به دست مي‌آيد كه آدمي دانش خود را براي رفاه عموم به كار ببرد.» در اين كتاب ۳۹ راهبرد تربيتي توضيح داده شده است كه هر كدام از آنها در راستاي تعليم و تربيت دموكراتيك و سازنده است.
کودکان خوشبخت: راهبردهای تربیت کودک و بهبود رابطه والدین - فرزند , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
کودکان خوشبخت: راهبردهای تربیت کودک و بهبود رابطه والدین - فرزند , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
کودکان خوشبخت: راهبردهای تربیت کودک و بهبود رابطه والدین - فرزند , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
کودکان خوشبخت: راهبردهای تربیت کودک و بهبود رابطه والدین - فرزند , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
کودکان خوشبخت: راهبردهای تربیت کودک و بهبود رابطه والدین - فرزند , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی