اصول و روش‌های تغییر و اصلاح رفتار

 	اصول و روش‌های تغییر و اصلاح رفتار , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1395
گروه سنی: 
موضوع: 
چکیده: 
«اصول و روش‌هاي تغيير و اصلاح رفتار» كتابي است كه يک رويكرد دقيق، گام به گام و علمي را براي توضيح رفتار انسان به كار مي‌برد. از مطالعات موردي و مثال استفاده شده است تا اصول كليدي و اساسي شرح داده شوند. كتاب حاضر به ۵ بخش اصلي تقسيم مي‌شود. اين بخش‌ها به موضوعات زير مي‌پردازند: اندازه‌گيري رفتار و تغيير رفتار اصول بنيادين رفتار شيوه‌هاي تثبيت رفتارهاي جديد شيوه‌هاي كاهش رفتارهاي نامطلوب و افزايش رفتارهاي مطلوب ساير شيوه‌هاي تغيير رفتار.
 	اصول و روش‌های تغییر و اصلاح رفتار , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	اصول و روش‌های تغییر و اصلاح رفتار , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	اصول و روش‌های تغییر و اصلاح رفتار , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	اصول و روش‌های تغییر و اصلاح رفتار , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	اصول و روش‌های تغییر و اصلاح رفتار , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	اصول و روش‌های تغییر و اصلاح رفتار , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	اصول و روش‌های تغییر و اصلاح رفتار , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	اصول و روش‌های تغییر و اصلاح رفتار , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	اصول و روش‌های تغییر و اصلاح رفتار , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	اصول و روش‌های تغییر و اصلاح رفتار , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	اصول و روش‌های تغییر و اصلاح رفتار , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	اصول و روش‌های تغییر و اصلاح رفتار , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	اصول و روش‌های تغییر و اصلاح رفتار , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	اصول و روش‌های تغییر و اصلاح رفتار , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	اصول و روش‌های تغییر و اصلاح رفتار , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی