طرح‌های کار مربی: برای کار با کودکان ۳ تا ۵ سال (جلد ۲)

طرح‌های کار مربی: برای کار با کودکان ۳ تا ۵ سال (جلد ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
سال نشر: 
1396
گروه سنی: 
چکیده: 
هدف از تدوین این کتاب ها ارائه ی نمونه هایی از فعالیت های خلاق و آزاد برای کودکان است، تکمیل کننده ی آموزش های مربی است، و فرصتی فراهم می آورد تا کودک تجربه و کشف کند، خلاقیت داشته باشد، حل مسئله کند، با مفاهیم گوناگون آشنا شود و از یادگیری لذت ببرد.
طرح‌های کار مربی: برای کار با کودکان ۳ تا ۵ سال (جلد ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
طرح‌های کار مربی: برای کار با کودکان ۳ تا ۵ سال (جلد ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
طرح‌های کار مربی: برای کار با کودکان ۳ تا ۵ سال (جلد ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
طرح‌های کار مربی: برای کار با کودکان ۳ تا ۵ سال (جلد ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی