طراحی‌ها‌ی ایوان‌ شیشکین‌ از منظره‌

طراحی‌ها‌ی ایوان‌ شیشکین‌ از منظره‌ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
مترجم(ان): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1394
گروه سنی: 
چکیده: 
مروری بر کتاب: معروفیت گسترده ی شیشکین بر کسی پوشیده نیست. شیشکین همواره توجهی خاص به کارهای ترسیمی داشت؛ او با کار بر روی طراحی ها، کنده کاری ها و نمونه های چاپ سنگی به طور خستگی ناپذیر در جستجوی راه های نو و آزمودن روش های جدید بود(چاپ نقش تیزابی). لیکن شهرت طراحی ها و کنده کاری های شیشکین به مراتب کمتر از حد استحقاق شان است...کتاب حاضر اختصاص به نقاشی های روسی دارد.
طراحی‌ها‌ی ایوان‌ شیشکین‌ از منظره‌
طراحی‌ها‌ی ایوان‌ شیشکین‌ از منظره‌
طراحی‌ها‌ی ایوان‌ شیشکین‌ از منظره‌