طراحی از حیوانات با مداد

طراحی از حیوانات با مداد , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1396
گروه سنی: 
چکیده: 
در کتاب حاضر اصول طراحی به عنوان پایه‌ای برای سایر هنرها و نیز چگونگی استفاده از مداد برای ایجاد یک طرح به شیوه آموزشی بیان شده است .در این کتاب، همچنین چگونگی طراحی حیوانات مثل کانگورو، خرگوش، بچه گوزن، بز، مرغ دریایی، ببر، شیر، گورخر، و نظایر آن آموزش داده شده است.
طراحی از حیوانات با مداد , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
طراحی از حیوانات با مداد , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
طراحی از حیوانات با مداد , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
طراحی از حیوانات با مداد , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی