آموزش مهارت‌های تفکر خلاق( تصمیم‌گیری و استراتژی‌های حل مسئله)

 	آموزش مهارت‌های تفکر خلاق( تصمیم‌گیری و استراتژی‌های حل مسئله) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
مترجم(ان): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1394
گروه سنی: 
چکیده: 
این کتاب به ما کمک خواهد کرد که بر فرآیند تفکر علمی که مبنای تفکر خلاق است، تسلط یابیم و به ما کمک می‏کند تا: • از سازوکارهای ذهن خود سر در بیاوریم. • چارچوبی برای تصمیم‌گیری خود ایجاد کنیم. • متفکر عمل‌گرا و مؤثری شویم. اگر برای یافتن راه حل تحت فشار هستیم این کتاب کمک خواهد کرد از عهدة چالش ایده‌های تازه برآییم و تصمیم بگیریم که دست به چه اقدامی بزنیم. همچنین به تفکراتی جدید و راهکارهای عملی در بارة موضوعات زیر دست خواهیم یافت: استراتژی حل مسئله را بیاموزیم، تصمیمات مؤثری بگیریم و مهارت‏های تفکر خلاق خود را بهبود بخشیم.
 	آموزش مهارت‌های تفکر خلاق( تصمیم‌گیری و استراتژی‌های حل مسئله) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	آموزش مهارت‌های تفکر خلاق( تصمیم‌گیری و استراتژی‌های حل مسئله) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	آموزش مهارت‌های تفکر خلاق( تصمیم‌گیری و استراتژی‌های حل مسئله) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	آموزش مهارت‌های تفکر خلاق( تصمیم‌گیری و استراتژی‌های حل مسئله) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	آموزش مهارت‌های تفکر خلاق( تصمیم‌گیری و استراتژی‌های حل مسئله) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	آموزش مهارت‌های تفکر خلاق( تصمیم‌گیری و استراتژی‌های حل مسئله) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	آموزش مهارت‌های تفکر خلاق( تصمیم‌گیری و استراتژی‌های حل مسئله) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	آموزش مهارت‌های تفکر خلاق( تصمیم‌گیری و استراتژی‌های حل مسئله) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	آموزش مهارت‌های تفکر خلاق( تصمیم‌گیری و استراتژی‌های حل مسئله) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی