برنامه‌ریزی درسی در دوره پیش از دبستان: با ارایه یک الگوی پیشنهادی برای برنامه درسی دوره پیش از دبستان

برنامه‌ریزی درسی در دوره پیش از دبستان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1394
گروه سنی: 
چکیده: 
بنیان‌های دانش، مهارت و نگرش‌ها از دوره پیش‌دبستانی شکل می‌گیرند و اهمیت و ضرورت آن‌ها برای خاص و عام پذیرفته شده‌اند. ضروری است که هر تحول و نوآوری آموزشی را از سال‌های اولیه کودکی مورد توجه قرار داد و برنامه‌ریزی برای دوران کودکی و بعد از آن را بر پایه و بنیان قوی بنا نهاد. کتاب حاضر دربردارنده شرح و تبیین برنامه‌ریزی درسی در دوره پیش از دبستان است. در این اثر یک الگوی پیشنهادی برای برنامه درسی دوره پیش از دبستان ارائه شده است.
برنامه‌ریزی درسی در دوره پیش از دبستان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
برنامه‌ریزی درسی در دوره پیش از دبستان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
برنامه‌ریزی درسی در دوره پیش از دبستان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
برنامه‌ریزی درسی در دوره پیش از دبستان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
برنامه‌ریزی درسی در دوره پیش از دبستان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی